State List

Here the list of state name and state code

State CodeState name

AN

Andaman and Nicobar Islands

AP

Andhra Pradesh

AR

Arunachal Pradesh

AS

Assam

BR

Bihar

CH

Chandigarh

CT

Chhattisgarh

DN

Dadra and Nagar Haveli

DD

Daman and Diu

DL

Delhi

GA

Goa

GJ

Gujarat

HR

Haryana

HP

Himachal Pradesh

JK

Jammu and Kashmir

JH

Jharkhand

KA

Karnataka

KL

Kerala

LD

Lakshadweep

MP

Madhya Pradesh

MH

Maharashtra

MN

Manipur

ML

Meghalaya

MZ

Mizoram

NL

Nagaland

OR

Odisha

PY

Puducherry

PB

Punjab

RJ

Rajasthan

SK

Sikkim

TN

Tamil Nadu

TG

Telangana

TR

Tripura

UP

Uttar Pradesh

UT

Uttarakhand

WB

West Bengal

Last updated